Najlepsze Porady BiznesZasady ochrony przeciwpożarowej - kto musi je stosować?

Zasady ochrony przeciwpożarowej - kto musi je stosować?

Zasady ochrony przeciwpożarowej - kto musi je stosować?

Ochrona ppoż to temat, który powinien interesować każdego z nas. Działanie według jej zasad sprawia, iż możemy czuć się bezpieczni i unikać zagrożenia jakim jest pożar lub wybuch. Zasady ochrony ppoż powinni znać zwłaszcza ci, którzy mają styczność ze składowaniem niebezpiecznych cieczy czy materiałów - to niezwykle groźne, jeśli nie robi się tego z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa. Ochrona ppoż to zarówno nasze krajowe normy prawne jak i obowiązujące nas przepisy międzynarodowe.


Jak unikać pożarów?

Niestety, pożary w naszym kraju zdarzają się dość często, także te w budynkach mieszkalnych. Jak pokazują dane za 2021 rok było ich aż 106 465, a w ich wyniku śmierć poniosło ponad 500 osób. Ponad 30 000 pożarów dotyczyło obiektów mieszkalnych. Czy znając podstawowe przepisy ochrony ppoż można było tego uniknąć? W części przypadków z pewnością tak.

Najbardziej podstawowym aktem prawnym, który traktuje o tym zagadnieniu jest ustawa o ochronie pożarowej. To właśnie w niej można przeczytać, iż "Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem". To dobitnie pokazuje nam, że przestrzegać zasad musimy wszyscy i na barkach nas wszystkich ciąży odpowiedzialność za uniknięcie zagrożenia dla bezpieczeństwa życia i zdrowia nas samych i ludzi wokół nas.

Szczególne obowiązki nałożone są na właścicieli budynków, których obowiązkiem jest zastosowanie się do wymagań ppoż dotyczących instalacji, technologii i kwestii techniczno - budowlanych w budynku. Muszą oni także wyposażyć dany budynek w sprzęt ppoż i gaśniczy, zapewnić mieszkańcom lub użytkownikom danego budynku możliwość szybkiej ewakuacji i projektować budynki tak, by te pozwalały na przeprowadzenie sprawnej akcji gaśniczej oraz ratowniczej przez strażaków.

Czym jeszcze jest ochrona ppoż?

Pojęcie "ochrony ppoż" jest bardzo szerokie, a mieszczą się w nim wszelkie środki, które będą umożliwiały zapobieganie pożaru, zapobieganie rozszerzania się go, a także ratowanie ludzi i podjęcie działań mających na celu gaszenie ognia. Ochronę ppoż można podzielić na trzy grupy - środki budowlane ochrony ppoż (odporność ogniowa, odział na strefy pożarowe, etc.), środki techniczne ochrony ppoż (automatyczne instalacje gaśnicze, wyciągi dymu i ciepła, etc.), środki organizacyjne ochrony ppoż (plany dróg ewakuacyjnych i ratunkowych, prowadzenie ćwiczeń, etc.).

Zasady ochrony ppoż powinien znać każdy z nas, a edukacja w tym zakresie jest ogromnie ważna, już od najmłodszych lat. Poza ustawą o ochronie ppoż z 1991 roku, zasady ochrony ppoż można znaleźć także w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Oba te akty prawne powinny być niemal w całości znane właścicielom budynków, ale nikomu nie zaszkodzi także się z nimi zapoznać. 

Pamiętać trzeba, iż przepisy dotyczące ochrony ppoż będą się również w zależności do rodzaju budynku, którego dotyczą. Inne przepisy obowiązują w budynku wielorodzinnym (blokach mieszkalnych), inne w budynkach jednorodzinnych, w budynkach produkcyjno - magazynowych czy też w budynkach inwentarskich, etc. 

Chcąc dodatkowo zgłębić zasady ochrony ppoż można zajrzeć również do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

Ochrona ppoż powinna być ściśle przestrzegana w zakładach pracy, gdzie właściciel zakładu jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, a także ich ewentualną ewakuację. To sam dotyczy szkół - tutaj odpowiedzialną osobą jest dyrektor danej placówki oświatowej. Zakłady pracy jak i szkoły posiadają odpowiednie dla siebie instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Pracownicy jak i uczniowie powinni systematycznie być szkoleni jak zachować się w razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. 

 

Artykuł opublikowany na zlecenie Firefly Poland Sp. z o.o.

Dodaj komentarz


Najciekawsze porady

Podobne porady - warto przeczytać

Ostatnio komentowane porady

Jakie proporcje ?
sprawdza się! polecam
Znakomity artykuł, bardzo dobrze sie go czyta. Wiele...
Czy porada Jak ubrać się na rozprawę sądową? przydała Ci się ?...
Czy opis porady Jak napisać charakterystykę? przydała Ci się ?...
hmmm ciekawe
Wózek do sprzątania to must have każdej firmy sprzątającej.